அறிவு கொஞ்சமாக இருந்தாலும்
தன்னம்பிக்கையுடன் கூடிய
உழைப்பு இருந்தால் எதையும் சாதிக்கலாம்.

- எடிசன்