உலகில்
வெற்றி பெற வேண்டுமானால்
ஏற்கெனவே நீங்கள்
வெற்றி பெற்றுவிட்ட மாதிரி
மற்றவர்களுக்குத் தெரியவேண்டும்.

- நெப்போலியன்