கழுதையின் வாலை 
ஒரு மனிதன் 
முத்தம் இடுகிறான் என்றால் 
எல்லாம் காரியமாகத்தான் .

- பாரசீக பழமொழி