உங்கள் விரோதிகள் சொல்வதைக்
கூர்ந்து கேளுங்கள்;
ஏனெனில்
அவர்கள் தாம் உங்கள் குறைகளை
சரியாக சுட்டிக்காட்டக் கூடியவர்கள்.

- பிராங்க்ளின்