பணத்தை விட அறிவு சிறந்தது;
ஏனெனில் பணத்தை நீ பாதுகாக்க வேண்டும்.
ஆனால், அறிவு உனக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கும்.