நீங்கள் உங்களை நம்ப வேண்டும்.
அதுதான் வாழ்வின் ரகசியம்.
நான் அநாதை விடுதியில் இருந்த போதும்
உணவுக்காக தெருக்களில் சுற்றித் திரிந்த போதும்
என்னை நான் உலகின் மிகச் சிறந்த நடிகனாகவே எண்ணிக்கொள்வேன்.

- சாப்ளின்