நீ உன் வலது காலை
முன்னே எடுத்து வை;
உன் இடது கால்
தானாகவே முன்னால்
வந்துவிடும்.

- நெப்போலியன்'