ஒரு விவாதம் நீண்டு கொண்டே போகிறது எனில்
அதில் பங்கு கொண்ட இரு தரப்பினரின் மீதும்
குற்றம் இருக்கிறது என்பது பொருள்.

- வால்டேர்