அவசியம் நேர்ந்தாலொழிய
புதிய சட்டத்தையும் மருந்தையும்
உபயோகப்படுத்தலாகாது.

- குவார்லஸ்