நடந்து முடிந்த உங்கள் திருமணத்தை
அளவுக்கு அதிகமாக
அலசி ஆராய்ந்து கொண்டு இருக்காதீர்கள்.
செடியை இருபது நிமிடத்துக்கு ஒரு தரம்
வேர் பிடித்து விட்டதா என்று
கிளரிப் பார்ப்பது போன்றது அது.

- த பில் ஹாண்ட்புக்