தயங்குபவனுக்கு
அதிகாரம், செல்வம், வெற்றி
போன்றவைகள் கிட்டாது.

- எமேர்சன்