அடுத்தவனுக்கு குழி தோண்ட நினைக்கும் நேரத்தில்
தனக்கு அஸ்திவாரமே கட்டிக்கொள்ளலாம்.

- வைரமுத்து