நீ மேன்மையடைய விரும்பினால்
உன் தாய் தந்தையர் சொல் கேட்டு நடப்பதுடன்
அவர்களையும் காப்பாற்றவேண்டும்.

-  திருவள்ளுவர்