புகழ் பெற்ற மனிதர்கள்
தங்கள் பழைய நண்பர்களின் உறவை
புதுப்பிக்க முயற்சிக்கிறார்கள்;
ஆனால் பழைய நண்பர்களோ
அதை அனுமதிப்பதில்லை

- ராட்சணி டேஞ்சர் பீல்ட்