கணவனைத் தெரிந்துகொள்ள
மனைவியின் முகத்தைப்
பாருங்கள்.

- ஸ்பெயின் பழமொழி