முரண்பாடு என்பது
வளர்ச்சியின் முதல் படி.

- கார்ல் மார்க்ஸ்