காதல் ஒரு சூதாட்டம்;
அதில் தோற்க தயாராக இருப்பவர்கள் மட்டுமே
அதை ஆடலாம்.

- காண்டேகர்