நான் சில காரியங்களை
செய்யாமல் விடுவேனே தவிர
செய்கிற பல காரியங்களை
நிறைவாக செய்வேன்.

- அறிஞர் அண்ணா