பணம் சேர்ப்பவன் ஒருபோதும் களைப்படைய மாட்டான்;
களைப்படைகிறவன் ஒருபோதும் பணம் சேர்க்கமாட்டான்.

- ராட்க்ளிப்