எவ்வளவு கரடு முரடாயினும்
எப்பொழுதும் சிறந்தததையே தேர்ந்து கொள்;
பழக்கம் அதை எளிதாக்கி
இதயத்தோடு இசைத்துவிடும்.

- பித்தகோரஸ்