நீ உனக்கு விருப்பமானவற்றை வாங்காதே ;
உனக்குத் தேவையானதை வாங்கு.

-  கேட்டோ