நீங்கள் இருக்கும்போது
உங்களைக் கண்டு அஞ்சுபவன்
நீங்கள் இல்லாதபோது
உங்களை வெறுப்பான.

- புல்லர்