முதலில் உங்களை நீங்களே
நேசிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள்
பிறகு உங்களை
மற்றவர்களும் நேசிக்க ஆரம்பிப்பார்கள்.

- மால்ட்ஜ்