பெண்கள் குணத்தை அழகாகப் பார்க்கிறார்கள்;
ஆடவர் அழகை ஒரு குணமாகப் பார்க்கின்றனர்.

- ஸ்பெயின் பழமொழி