பெரும்பாலான மனிதர்கள்
தாங்கள் எந்த அளவுக்கு
இன்பமாய் இருக்க உள்ளத்தில்
உறுதி கொள்கின்றனரோ
அந்த அளவுக்கு இன்பமாய்
இருப்பார்கள்.

- ஆப்ரஹாம் லிங்கன்