சின்னஞ்சிறு அனாவசிய செலவுகளைப் பற்றி
எச்சரிக்கையாக இரு;
ஏனெனில் சிறிய ஓட்டை தான்
பெரிய கப்பலையும் மூழ்கடித்து விடும்.

- பிராங்கிளின்