நாய் குரைக்கின்ற போதெல்லாம்
நீங்கள் தாமதித்தீர்களானால்
நீங்கள் செல்ல வேண்டிய
இடத்திற்கு செல்லவே முடியாது

- அரேபிய பழமொழி