தேன் குடத்தில் விழுந்தால்
தேனிக்கு கூட அது சமாதி தான்;
அதுபோலத் தான்
மனிதனுக்கு செல்வமும்.

- கண்ணதாசன்