அழகுக்காக மட்டும்
ஒரு பெண்ணை மணப்பவன்
அடித்திருக்கும் பெயிண்ட்டுக்காக மட்டும்
ஒரு வீட்டை வாங்குபவன் ஆவான்.

- ஆப்பிரிக்க பழமொழி