கஷ்டம் இருக்கிறது ஒன்றும் முடியவில்லை
என்பன போன்ற எதிர்மறையான வார்த்தைகளை
ஒரு போதும் பேசாதீர்கள்;
இன்னும் சிறப்பாக வாழ்வேன்
அதற்கான சூழிநிலைகளையும்
நேர்மையான பாதைகளையும்
நானே முயற்சி செய்து ஏற்படுத்துவேன்
என்று கூறுங்கள்.
வரம்பில்லா ஆற்றல் பெற்று
மிகப் பெரிய செல்வந்தராக
வாழ்வில் உயர்வீர்கள்.

- சார்லஸ் பில்மொர்