எல்லா உறவுகளும்
கண்ணாடி மாதிரிதான்;
நாம் எப்படி பழகுகிறோமோ
அப்படித்தான் அதன் பிம்பங்களும்.