கண் குருடு என்று இரங்குவது போலவே 
அறிவு சூனியம் என்பதற்கும் இரங்க வேண்டும்.

- செஸ்டர் பீல்ட்