சத்தியம் என்ற அம்பை எய்துவதற்கு முன் 
அதன் துணியை தேனில் தோய்த்துக் கொள்.

- டேனியல்