விற்காத பொருட்களின் மீது  
விலை குறைத்து எழுதி வையுங்கள் 
அந்தப் பொருட்கள் வேகமாக விற்பனை ஆகும்.

- ஹெச். ஹில்