துன்பம் கூட
ஒரு வாய்ப்புதான்.....!!
அதை கையாளுவது
தான் திறமை........!!