கண்ணிற்கு எட்டும் தூரம்வரை 
எதிரி புலப்படவில்லை என்றால்
அருகில் இருப்பவர்களைத்தான் 
ஆராயவேண்டும்.