சிலருக்கு 
நாம் மகிழ்ச்சியாக
இல்லைன்னு தெரியக்கூடாது;
சிலருக்கு 
நாம் மகிழ்ச்சியாக
இருக்கோம்னு தெரியக்கூடாது.