பார்க்கும் கோணம் பிழை என்றால்
தோன்றும் காட்சிகளும் பிழையாகத்தான் இருக்கும்.