அழுக்காற்றில் ஒரு தூயவன் இறங்கினால்
ஆறு தூய்மையாவதை விட 
இறங்கியவன் அழுக்காவது உறுதி.