நாம சரியா இருந்தா கோபப்பட வேண்டியதில்லை;
நாம தப்பா இருந்தா கோபப்பட தகுதி இல்லை.