தொல்லை என நினைத்து சில நல்ல மனிதர்களை
தொலைத்து விடாதீர்கள்.
பின் தொட முடியா தொலை தூரத்திற்கு
சென்று விடுவார்கள்.