வேண்டியதில் மட்டும் கவனம் செலுத்தினால்
வேண்டாதது எல்லாம் தானாக விலகிவிடும்.