உனக்கு பின்னால் வருபவர்களுக்கு தெரியாது
நீ வகுத்த பாதை எவ்வளவு கடினமென்று..