ஒருவரைப் பற்றி ஒருவர் பேசுவதற்கு பதிலாக 
ஒருவரோடு ஒருவர் பேசிக்கொண்டால் 
உலகில் பல பிரச்சனைகள் தீர்ந்துவிடும்.