நம்மை புரிந்து கொள்ள யாரும் இல்லை 
என்ற நிலை உங்களுக்கு வரும் போது
அனைவரையுமே  நீங்கள்  நன்றாகப் புரிந்துக  கொண்டிருப்பீர்கள்.