உதவி செய்யுங்கள்  
அதை உயர்ந்தவர்களுக்கு செய்வதைவிட 
ஒருவரை உயர்த்துவதற்கு செய்யுங்கள்...!