ஆலோசனை என்பது அனுபவப் பகிர்வு
அறிவுரை என்பது நாம் செய்யாததை அடுத்தவர்க்கு கூறுவது.