மாற்றம் எங்கிருந்து பிறக்கிறது என்று தெரியாது
ஆனால் ஏமாற்றம் எதிர்பார்ப்பிலிருந்தே பிறக்கிறது.