தகுதியானவராக இருக்க வேண்டும் என்றால் 
தகுதியற்றவர்களின் விமர்சனங்களுக்கு 
பதில் அளிப்பதை தவிர்த்து விடுங்கள் !